Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem Oh My Nature.pl prowadzonym przez Kacpra Jasiorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AKTE Kacper Jasiorski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą pod adresem ul. Kruszyńska 77 lok. 3, 85 – 448 Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie (NIP: 9671215608, REGON: 340399705).

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad i warunków sprzedaży, funkcjonowania, składania zamówień i ich realizacji oraz płatności, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy Sklepu Internetowego Oh My Nature.
  2. Sprzedawca – właściciel Sklepu Internetowego Oh My Nature Kacper Jasiorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AKTE Kacper Jasiorski z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kruszyńskiej 77 lok. 3, 85-448 Bydgoszcz, NIP: 9671215608, REGON: 340399705 oferujący sprzedaż towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego Oh My Nature https://ohmynature.pl.
  3. Oh My Nature – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://ohmynature.pl
  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Oh My Nature umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Konsument – Kupujący, który zawiera ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Koszyk – zbiór towarów wybranych przez Kupującego spośród towarów dostępnych w Oh My Nature.
  7. Dowód Zakupu – faktura VAT wystawiona drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wraz z późniejszymi zmianami, przesłana na adres poczty elektronicznej Kupującego, podany w Formularzu zamówienia.
  8. Formularz – formularz pojawiający się na stronie internetowej Oh My Nature podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.
 2. Warunkiem korzystania z Oh My Nature jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, zdolne do wyświetlania i przeglądania stron internetowych oraz obsługi protokołów https oraz javascript.
 3. Sprzedawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Oh My Nature przy korzystaniu z następujących przeglądarek internetowych: IE wersja najnowsza, Firefox wersja najnowsza, Opera wersja najnowsza, Chroma wersja najnowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Do prawidłowego działania Oh My Nature w wyżej wymienionych przeglądarkach, może okazać się konieczne wyłączenie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na działanie przeglądarek.
 4. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: Oh My Nature, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@ohmynature.pl
  3. numer telefonu: +48 661 405 818
  4. W przypadku zwrotów i reklamacji obowiązuje inny adres kontaktowy: Oh My Nature, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz
  5. adres poczty elektronicznej: kontakt@ohmynature.pl
 1. Sprzedawca stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Kupującym:
  1. formularze zawarte w Oh My Nature,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 2. Informacje o towarach podane w Oh My Nature, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupującemu korzystającemu z Oh My Nature zakazuje się:
  1. przekazywania, dostarczania i udostępniania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Oh My Nature w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  3. korzystania z treści zawartych w Oh My Nature w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 4. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Oh My Nature, jeżeli ten nagminnie łamie zakazy opisane w punkcie powyższym.

  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Oh My Nature przyjmuje zamówienia na oferowane przez siebie towary za pośrednictwem strony internetowej https://ohmynature.pl.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Wyjątek od tej reguły stanowi wystąpienie awarii lub innego zdarzenia powodującego przerwę techniczną w funkcjonowaniu Oh My Nature.
 3. Ceny podane w kartach wszystkich towarów prezentowanych w Oh My Nature są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w walucie polskich złotych. Cena brutto, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje kosztu przesyłki chyba, że treść opisu towaru w karcie towaru stanowi odmiennie.
 4. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący ma obowiązek zaakceptować Regulamin, czego potwierdzeniem jest odznaczenie odpowiedniego pola przez Kupującego przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Oh My Nature. 
 6. Kupujący, który założył konto w Oh My Nature, może dokonać zamówienia poprzez zalogowanie się do systemu Oh My Nature przy użyciu loginu lub adresu e-mail oraz hasła.
 7. Zamówienie może złożyć również Kupujący, nieposiadający konta w systemie Oh My Nature. Warunkiem wówczas do złożenia zamówienia jest podanie następujących danych osobowych w Formularzu:
  1. adresu dostawy,
  2. imienia i nazwiska,
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu.
 1. Kupujący, którzy posiadają kod rabatowy, z którym związane są pewne uprawnienia przyznane przez Sprzedawcę, np. do obniżenia ceny, darmowej wysyłki, itp., powinni wpisać go przy składaniu zamówienia, aby móc z niego skorzystać.
 2. W celu złożenia wiążącej oferty przez Kupującego, konieczne jest przejście całej procedury składania zamówienia, opisanej na stronie internetowej Oh My Nature.
 3. Po wykonaniu przez Kupującego czynności opisanych w punkcie powyższym, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania wiążącej oferty, na wskazany przez Kupującego adres e-mail podczas dokonywania zamówienia.
 4. Jeżeli po stronie Sprzedawcy wystąpią chwilowe braki towaru, możliwość wyświetlenia towaru lub dodania go do Koszyka przez Kupującego zostanie na ten czas wyłączona.
 5. W sytuacji, gdy brak towaru nie został odnotowany w Oh My Nature zgodnie z punktem powyższym, a Kupujący towar zamówił, zostanie on poinformowany o tym fakcie po złożeniu zamówienia. W takim wypadku, Sprzedawca przyznaje Kupującemu prawo do:
  1. anulowania części zamówienia odnoszącego się do brakującego towaru,
  2. zmiany części zamówienia odnoszącego się do brakującego towaru, polegającej na możliwości wybrania innego towaru w miejsce brakującego,
  3. anulowania całego zamówienia.
 6. Wybór jednej z powyższych opcji należy do Kupującego, w odpowiedzi na informację Sprzedawcy o braku towaru.

PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zakupione przez Kupującego towary wysyłane są pod adres wskazany w Formularzu.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać otrzymane zamówienie w terminie do 5 dni od dnia zaksięgowania zapłaty.
 4. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności: płatność poprzez bramkę płatności Przelewy24 lub tPay oraz płatność w formie przelewu internetowego

Dane do przelewu:

AKTE Kacper Jasiorski

Kruszyńska 77 lok. 3

85-448 Bydgoszcz

mBank 18 1140 2004 0000 3102 7897 0438

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, to jest miejscem realizacji zamówienia, jest miejsce oznaczone przez Kupującego, jako miejsce przesłania towaru.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Kupującego w Formularzu nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane teleadresowe.
 3. Przyjęcie do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, następuje po przyjęciu zapłaty przez Sprzedawcę. Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, w której informowany jest o przekazaniu zamówienia do realizacji, a po wysyłce towaru – wiadomość e-mail z informacją o wysłaniu.
 4. E-maile informacyjne, o których mowa w punkcie powyższym, wysyłane są na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Formularzu.
 5. Dostarczanie towaru do Kupującego odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej.
 6. Dokumentem potwierdzającym zakup w Oh My Nature jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przekazana na podany w Formularzu adres e-mail Kupującego.
 7. Gdy Kupujący w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia nie uiści zapłaty warunkującej przystąpienie do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, zamówienie zostaje anulowane.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez obowiązku podania przyczyny.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia wejścia w posiadanie przez Konsumenta zakupionego towaru lub przez osobę trzecią inną niż przewoźnik, wskazaną przez Konsumenta.
 3. Wykonywanie prawa odstąpienia następuje przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres:

Oh My Nature, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz

adres poczty elektronicznej: kontakt@ohmynature.pl

 1. Zwrot wysłany na inny adres niż powyższy może nie zostać przyjęty lub jego realizacja zostanie wydłużona.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

Oh My Nature
AKTE Kacper Jasiorski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448

ADRES DO ZWORTÓW

Oh My Nature, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz

adres poczty elektronicznej: kontakt@ohmynature.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z oświadczeniem Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Konsument ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w formie transakcji zwrotnej z systemu Przelewy24, tPay lub przelewu tradycyjnego na konto podane przez Konsumenta w formularzu zwrotu. W przypadku płatności dokonanych przez bramkę PayPal Sprzedawca dokona zwrotu płatności tym samym sposobem w formie transferu zwrotnego.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument musi zwrócić Produkt na adres: Oh My Nature, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt. 
 8. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
 9. Wszelkie pytania odnośnie wykonywania prawa odstąpienia od umowy należy kierować na adres e-mail: kontakt@ohmynature.pl

 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

  REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. pisemnie na adres: Oh My Nature, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz adres poczty elektronicznej: kontakt@ohmynature.pl
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ohmynature.pl;
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Oh My Nature, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz adres poczty elektronicznej: kontakt@ohmynature.pl. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

  PRYWATNOŚĆ

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupującego.
 2. Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe Kupującego:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Nazwa firmy,
  4. Adres,
  5. Numer telefonu,
  6. Adres e-mail
 3. Aby chronić dane osobowe Kupującego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 5. Podawanie przez Kupującego danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Dane osobowe podawane przez Kupującego służą do zawarcia umowy i realizacji zamówienia, a także do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi lub odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, a w szczególności: centrum logistycznemu zarządzającemu wysyłkami i realizacją zwrotów, dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych, pośrednikom płatności online.
 8. Newsletter mogący zawierać informację handlową, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Kupującego na podstawie jego odrębnej zgody, która może być w każdym czasie odwołana.
 9. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Oh My Nature stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy i podlega ochronie prawnej, dotyczy to w szczególności: tekstów, elementów grafiki, plików i zdjęć.
 2. Korzystanie z zawartości Oh My Nature przez Kupującego, możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Wszystkie prezentowane w Oh My Nature towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym wynikłe na tle zawarcia umowy sprzedaży bądź świadczenia usług drogą elektroniczną, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
 3. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się dla Kupującego wiążąca po 7 dniach od dnia ogłoszenia dokonania zmiany na stronie głównej Oh My Nature.
 4. Kupujący posiadający konto, który nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w punkcie powyższym.
 5. W przypadku skierowania sporu na tle niniejszego Regulaminu na drogę sądową między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, sprawa rozpatrywana będzie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.